LUFC Logo
LUFC LabConsultants
Laboratorium & LIMS support door kennis en ervaring!
Laboratorium en LIMS Consultants
Laboratorium en LIMS Consultants

URS

Wat is een URS en waarom heb ik het nodig?

De afkorting URS staat voor "User Requirement(s) Specification", de gebruikers eisen & wensen voor een te selecteren software- of hardware oplossing.
Een URS kan worden opgesteld voor verschillende doeleinden en heeft afhankelijk van het doel een ander detailniveau. Een URS voor een software selectietraject heeft een lager detailniveau dan een URS voor een software implementatie- of upgrade project.
De URS voor de selectie heeft als doel om tijdens het traject te kunnen bepalen in hoeverre de kandidaat-leveranciers/software in staat zijn om de benodigde functionaliteit in te kunnen vullen en daarnaast in hoeverre zij de dienstverlening (kennis en ervaring) kunnen leveren om de benodigde functionaliteit te kunnen implementeren binnen het gestelde budget en doorlooptijd.

De selectie URS kan als basis dienen voor de implementatie URS, waarbij het detailniveau wordt verhoogd en tegelijkertijd afstemming met de gekozen leverancier plaatsvindt. Hieruit volgt veelal een "GAP analyse" en een FRS ("Functional Requirement Specification" die tijdens de implementatie samen met een projectplan de leidraad vormen voor een succesvolle implementatie.

LUFC LabConsultants stelt een URS voor een selectietraject op in samenwerking met de (toekomstige) gebruikers. Hierdoor zijn de gebruikers vanaf het begin van het project betrokken en wordt er vroegtijdig een draagvlak gecreëerd ter bevordering van de acceptatie van het nieuwe LIMS. Daarnaast komt er automatisch een denkproces op gang hoe het nieuwe LIMS de gebruikers moet ondersteunen tijdens het werkproces. Het aanpassen van een bestaande URS van een ander laboratorium lijkt wellicht het snelst, echter dit zorgt er meestal voor dat er onvoldoende wordt nagedacht over wat het toekomstige LIMS moet kunnen en hoe het werkproces door het LIMS moet worden ondersteund. De discussies tijdens de URS fase zijn van onschatbare waarde voor de kwaliteit van het selectietraject en de implementatie van het gekozen softwarepakket. De tijd die de medewerkers hier in het voortraject aan besteden wordt in een later stadium ruimschoots terugverdiend en draagt in hoge mate bij aan de kwaliteit van het eindresultaat.

LUFC ondersteunt de gebruikers tijdens het documenteren van de eisen en wensen met:

  • Workflow analyse en -optimalisatie.
  • Gestructureerde brainstormsessie met gebruikers.
  • Marktkennis en LIMS kennis t.a.v. wat wel en niet kan.
  • Vertaalslag van ruwe (brainstorm) eisen & wensen naar eenduidige LIMS eisen en wensen.
  • URS template met benodigde onderwerpen & lay-out voor leverancier respons inclusief beoordeling methodiek.
  • Check op volledigheid en juistheid en waar nodig aanvullingen door LUFC consultant.
  • Complete URS die kan worden gebruikt om tijdens de software selectie de leveranciers goed uit te vragen met functionele en non-functionele eisen en wensen.

LUFC LabConsultants is leverancier-onafhankelijk, heeft veel marktkennis en -ervaring en kan daardoor uw laboratorium helpen bij het inventariseren van  "LIMS" eisen en wensen en een URS opstellen die tijdens de selectie kan worden gebruikt om leveranciers effectief uit te vragen.

 

Voor additionele informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact met ons opnemen.